ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
สรุปเข้ม ภาษาอังกฤษ ม.4
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนชนแดนวิทยาคม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สรุปเข้ม สังคมศึกษา ม.ต้น
   อมรา รอดดารา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนชนแดนวิทยาคม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สรุปเข้มฟิสิกส์ ม.ปลาย
   ผศ.มานัส มงคลสุข
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนชนแดนวิทยาคม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สรุปเข้มฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5
   นพดล ทองอยู่สุข / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนชนแดนวิทยาคม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สรุปเข้มฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6
   ปรีชา ไชยเพ็ชร / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนชนแดนวิทยาคม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สรุปเข้มภาษาอังกฤษ ม.4
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนชนแดนวิทยาคม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สรุปเข้มภาษาอังกฤษ ม.6
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนชนแดนวิทยาคม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สรุปเข้า เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5
   เสกสรรค์ ศิริวัฒนวิบูลย์ และปวีณา วรรักษ์เสรี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนชนแดนวิทยาคม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สรุปเข้า ภาษาอังกฤษ ม.2
   ลลิตา หมอกพริ้ง และกาญจนา วุฒิศักดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนชนแดนวิทยาคม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สรุปฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5
   นพดล ทองอยู่สุข
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนชนแดนวิทยาคม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สรุปหลัก สูตร คณิตศาสตร์ ม.3
   วินิจ วงศ์รัตนะและจีระ เจริญสุขวิมล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนชนแดนวิทยาคม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สรุปหลักฟิสิกส์ ม.4-6
   ฝ่ายวิชาการ สนพ.ประสานมิตร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนชนแดนวิทยาคม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สรุปหลังสูตร ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ม.4 เล่ม 2
   สุวิทย์ สุทธิเทพ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนชนแดนวิทยาคม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สวัสดิศึกษา
   จรินทร์ ธานีรัตน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนชนแดนวิทยาคม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สังคายนากริยา 3 ช่อง
   ติวเตอร์เมย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนชนแดนวิทยาคม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สังคีตนิยม ว่าด้วยเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์
   ไขแสง ศุขะวัฒนะ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนชนแดนวิทยาคม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สังคีตนิยม ว่าด้วยเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์
   ไขแสง ศุขะวัฒนะ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนชนแดนวิทยาคม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สัตว์น่ารักจากหนังสือยอดนิยม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนชนแดนวิทยาคม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สัตว์ป่า สงวนของไทย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนชนแดนวิทยาคม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สัตว์หิมพานต์
   ส. พลายน้อย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนชนแดนวิทยาคม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [45]   [แสดง 20/899 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.