ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
Academic Resource Center : Mahasarakham College of Agriculture and Technology
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก
สืบค้นข้อมูลออนไลน์

 ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรไทย  
 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  
  Web OPAC .มหาสารคาม  


บุคคลากร

โครงสร้างบุคลากรนางปรีดา แทนออมทอง (ครู)
หนัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 
นางเนตร ชนะบุญ (ครู)
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางวิมล ศรีกันยา (ครู)
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด


ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2019. All Rights Reserved.