ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
Academic Resource Center : Mahasarakham College of Agriculture and Technology
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

สืบค้นข้อมูลออนไลน์

 ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรไทย  
 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  
  Web OPAC .มหาสารคาม  


บุคคลากร

โครงสร้างบุคลากรนายภูวนารถ แสงสรุิยา
ตำแหน่ง ครู หนัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ

 
 


นางจรินทร์ บัวขม 

ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ
นางเนตร ชนะบุญ 
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ
นางสาวจิรนันท์ มีศิลป์ 
ตำแหน่ง ครู เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางวิมล ศรีกันยา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) เจ้าหน้าที่ห้องสมุด


ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.