ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
Academic Resource Center : Mahasarakham College of Agriculture and Technology
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก
สืบค้นข้อมูลออนไลน์

 ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรไทย  
 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  
  Web OPAC .มหาสารคาม  


ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด

กฎระเบียบ 

 บริการรับฝากกระเป๋า :
 
1.รับบัตรจากเจ้าหน้าที่โดยเดินไปรับที่โต๊ะ
2.นำกระเป๋าไปเก็บที่ช่องตามเบอร์ที่ระบุในบัตรให้เรียบร้อย
3.นำทรัพย์สินมีค่าออกจากกระเป๋า  ก่อนเก็บเข้าช่องฝากกระเป๋า      
นำทรัพย์สินติดตัวด้วยเสมอ  ถ้าทรัพย์สินสูญหายงานวิทยบริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ
4.เมื่อใช้บริการแล้วเสร็จนำบัตรมารับกระเป๋า โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

  
 
บริการห้อง E-library :
 
1.ลงทะเบียนเข้าใช้บริการ
2.ห้ามขีด ตัด ฉีก  หนังสือ  หนังสือพิมพ์  วารสาร  สิ่งพิมพ์    ทุกชนิด
3.งดยืม  เมื่อต้องการข้อมูลให้แจ้งเจ้าหน้าที่ขอถ่ายเอกสาร
4.เมื่อใช้บริการเรียบร้อยแล้วกรุณาเก็บหนังสือ  วารสารเข้าที่ให้เรียบร้อย
   
บริการอินเตอร์เน็ต :
 
1.ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ก่อน
ทุกครั้ง โดยนำบัตรนักศึกษา หรือ บัตรห้องสมุดมาด้วย เพื่อขอใช้บริการผู้ใดที่ไม่มีบัตร ไม่สามารถใช้บริการได้

2. ก่อนเข้าใช้บริการ นักศึกษาต้องอ่านและปฏิบัติตามระเบียบการใช้
อินเตอร์เน็ต และต้องลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง

3. การใช้บริการอินเตอร์เน็ตอนุญาตให้ใช้ได้ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง เท่านั้น
และควรเคารพเวลาในการใช้บริการของผู้อื่นด้วย (1 คน / 1 ชั่วโมง)

4. ไม่อนุญาตให้นักศึกษา เล่นเกมส์   หรือ CHAT กับเครื่องที่ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต

5. ห้ามนักศึกษา เปิดเว็บไซต์ ล่อแหลม ลามก อนาจาร นักศึกษาคนใด
ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต  จะถูกแจ้งชื่อต่อ
ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายปกครอง เพื่อดำเนินการตามระเบียบ

6. ห้ามนักศึกษาเข้าไปแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงโปรแกรมระบบการใช้
งานของเครื่อง และไม่อนุญาตให้ download โปรแกรมต่างๆมาเก็บไว้ในเครื่อง 

7. ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาขัดข้อง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการแก้ไขในทันที 

8. เมื่อเลิกใช้บริการ ไม่ต้องปิดเครื่องหรือ Shut down
 
 


ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2019. All Rights Reserved.