คำค้น:
ฐานทดลองใช้ UMedia เวอร์ชัน 3 ข้อมูลเป็นข้อมูลสำหรับทดสอบทั้งหมดนะครับ
รายการที่น่าสนใจ
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดทำโครงการทบทวนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีท่าน ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 11  
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมัครดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลันราชภัฏมหาสารคาม ในนามหน่วยงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทบทวนตัวบ่งชี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ที่ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เพื่อประกาศความจงรักภักดีและแสดงความรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปี 89 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 16  
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร ออกโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่" ณ วัดบ้านโโนนเดื่อ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 12  
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับ Mr. Kunijiro Tahiku ตัวแทนหัวหน้าโบสถ์ใหญ่ศาสนาเทนริเคียว ประเทศญี่ปุ่น และคณะ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถาวรหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธํนวาคม 2550 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 15  
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 27  
 ชื่อเรื่อง: คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมประชุมทีมงาน เพื่อพัฒนาห้องสมุดสู่ห้องสมุดอาคารหลังใหม่ 3 ชั้น ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผอ. ประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ รับเกียรติบัตร การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ในการประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 จาก รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผอ.ประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบรรณารักษ์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถาวรหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 22  
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ออกบริการเชิงรุก เช่น บริการทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ ณ คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 14  
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมทำบุญโรงทาน บุญกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2559 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร15 ชั้น) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 13  
 ชื่อเรื่อง: ผอ.ประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ และบุคลากร เข้ารับฟังรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประเมินผลการฝึกฯ ของนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ออกบริการเชิงรุก เช่น บริการทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ออกบริการเชิงรุก เช่น บริการทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดเสวนาถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์การทำงานของผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งมีคุณค่าและประโยชน์ให้เกิดแก่คนรุ่นหลัง ทั้งในแง่ความรู้ ข้อคิด ประสบการณ์และความประทับใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 38  
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร เป็นเจ้าภาพตักบาตรในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ บริเวณชั้นล่างอาคาร 15 ชั้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 13  
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมตักบาตรช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา และกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 10 สิงหาคม 2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 16  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยกรรมการ 3 ท่านคือ รศ.ดร.รภัสสา จันทาศรี ผศ.สุธินี อัตถากร ผศ.ดร.จุฑารัตน์ แก่นจันทร์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 12  
 ชื่อเรื่อง: งานสัปดาห์ห้องสมุดและสัมมนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารบรรณาราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 130  
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานสัมมนาทางวิชาการ "การพัฒนางานบริการของห้องสมุดและสมรรถนะบรรณารักษ์วิชาชีพในศตวรรษที่ 21" และประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 วันที่ 14 กรกฏาคม 2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหาร และบุคลากร ต้อนรับคณะอาจารย์ ผู้บริหาร และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 17  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯจัดกิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน แนะนำการบริการในส่วนต่างๆณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันที่ 21 มิถุนายน 2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 21  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2557 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 23  
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2558 และ ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 19  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับคณะองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ได้เข้าเยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ในโครงการ สัมมนาพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 18  
 ชื่อเรื่อง: นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ร่วม ถวายเทียนพรรษา และถวายหนังสือด้านศาสนาในโครงการผ้าป่าหนังสือ ณ วัดศรีสวัสดิ์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 25  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับ สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษา และเทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดโครงการรักการอ่าน ซึ่งมีการรับมอบหนังสือ วารสาร ให้กับ โรงเรียน ร้านเสริมสวย และชุมชน ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 23  
 ชื่อเรื่อง: ผศ.นวรัตน์ เดชพิมล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ และบุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพ ออกบริการวิชาการสู่ชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ณ วัดบ้านหนองแสง ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม วันที่ 17 กรกฏาคม 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 23  
 ชื่อเรื่อง: พิธีรับมอบมุมสิทธิมนุษยชน จากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ และสำนักวิทยบริการฯ วันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 9  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม Big cleaning day พัฒนาพื้นที่โดยรอบอาคารห้องสมุด ทั้งบริเวณภายนอกและภายใน เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 23  
 ชื่อเรื่อง: นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในกิจกรรมการอบรมการใช้บริการห้องสมุด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ เดชพิมล และทีมบรรณารักษ์ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน กว่า 4,500 คน เมื่อวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 21  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรม การจัดรูปแบบเอกสาร และการใช้ที่เก็บข้อมูลฟรีบนคลาวด์ usage of free cloud storage ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น4 เมื่อวันที่ 29 -30 มิถุนายน 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 48  
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหาร และบุคากรของ สำนักวิทยบริการฯ บริการวิชาการสู่ชุมชน ร่วมกับ โครงการ "อำเภอยิ้ม" และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ.ศาลากลางบ้าน บ้านหนองตื่น ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 16  
 ชื่อเรื่อง: ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 30 คน ทำกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ 10 ประเทศอาเซียน ที่ศูนย์สารสนเทศอาเซียน โดยมีบรรณารักษ์ให้คำแนะนำให้ความรู้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 12  
 ชื่อเรื่อง: นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 5 ชุด ให้กับโรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผศ.นวรัตน์ เดชพิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องสมุด ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและบริการปลดหนี้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 6-10 เมษายน 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 18  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2558 ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน คัดเลือก แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด ณ สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม -3 เมษายน 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 52  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม จัดโครงการผ้าป่าหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณโรงเรียนบ้านหนองคูขาด ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 13  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับ อำเภอยิ้ม ณ วัดหนองกุงเต่า ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในครั้งนี้ได้นำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่านออกให้บริการ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 21  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ ประชุมใหญ่ผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งจัดประชุมเป็นประจำในแต่ละภาคเรียน เพื่อให้แต่ละฝ่ายนำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการปรับปรุง พัฒนาการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 26 มกราคม 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 11  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯร่วมกับสำนักบริการวิชาการ ออกให้บริการชุมชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยได้นำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมรักการอ่านออกให้บริการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 35  
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ไหว้ขอพรปีใหม่ จากท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 13  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการ จัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Happy New Year 2015) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 59  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับ อำเภอยิ้ม ณ วัดบ้านหล่าหนาด ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 21  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ รับมอบ “ห้องสมุดดิจิทัลสร้างสุข” จากบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ (TQM) โดยมอบแท็บเล็ตจำนวน 10 เครื่อง พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กว่า ๑,๐๐๐ เล่ม เมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 70  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับอำเภอยิ้ม โดยนำสื่อต่างๆ ออกให้บริการ เช่น วาดภาพ ระบายสี เล่านิทานด้วยสื่อที่ทันสมัย ณ วัดอัมพวัน บ.หนองค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 18  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกันทำกระทงเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 9  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kwangtri High School, Vietnam ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศอาเซียนและหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 15  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับ นักศึกษาระดับ ป. วิชาชีพครู จำนวน 27 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 วันที่ 13 ตุลาคม 2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 14  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอเมืองมหาสารคามและส่วนราชการต่างๆ ตามโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านดอนบม หมู่ที่ 6 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 19  
 ชื่อเรื่อง: นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สำนักวิทยบริการฯ เพื่อแนะนำผู้ใช้บริการเกี่ยวกับบริการและทรัพยากรต่างๆ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 16  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Institute for research and development of new technologies ประเทศเวียดนาม เข้าเยี่ยมศูนย์สารสนเทศอาเซียนและหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 21  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการ "กฏหมายสู่ชุมชน" ให้ความรู้ด้านกฏหมายแก่ผู้นำชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อ. บรบือ จ. มหาสารคาม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาัลยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 28  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดเสวนาถ่ายทอดความรู้ จากผู้เกษียณอายุราชการ “จากวันวานถึงวันเกษียณ” ณ ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ชั้น 1 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 40  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่องานบรรณารักษ์และการให้บริการในห้องสมุด ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 18  
 ชื่อเรื่อง: การประชุมใหญ่ ผู้บริหาร และบุคลากร ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และ Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 12  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทบทวนตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน ให้ครอบคลุมพันธกิจมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสืบสานประเพณีไทยที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 19  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ในการนี้ตัวแทนกรรมการได้มาเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 37  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงสารสนเทศ โดยมีคุณประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ กล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ.2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 14  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 6 องค์ประกอบ 27 ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 16  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับอาจารย์ ณ อาคาร 34 ห้องประชุมเธียเตอร์ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 9  
 ชื่อเรื่อง: พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิหนังสือเพื่อไทย กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ ออกจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ.วัดบ้านหัวช้าง ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 12  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารหน่วยงานใน ปี งบประมาณ 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 14  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ ออกบริการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอเมืองมหาสารคามและส่วนราชการต่างๆ ตามโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 15  
 ชื่อเรื่อง: คณะผู้แทน จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 17  
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการฯเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย University Utara MAlaysia Library เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 9  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมการบริหารจัดการทีมงาน "สานสายใย สายสัมพันธ์" ขึ้น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 17  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ ออกบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดสุวรรณาวาส บ้านหนองจิก ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม วันที่ 20 ก.พ. 2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 11  
 ชื่อเรื่อง: คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยลู่ตง มณฑลซานตง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมนิทรรศการถาวร หอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 10  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ เปิดกิจกรรม “วันแห่งความรัก เรารักการอ่าน” ณ สวนดอกไม้ บริเวณด้านหน้า สำนักวิทยบริการฯ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 11  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอเมืองมหาสารคาม ณ วัดบ้านโนนแต้ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 23 มกราคม 2557
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 11  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2557 ณ สำนักวิทยบริการฯ ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม และผู้ช่วยอธิการ ท่านอวยชัย วะทา ได้ให้เกียรติร่วมงาน กล่าวให้โอวาทแก่เด็ก รวมทั้งแจกของรางวัลในครั้งนี้
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 20  
 ชื่อเรื่อง: การประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 วันที่ 24 ธันวาคม 2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมแนะนำการรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษา จำนวน 100 คน วันที่ 18 ธันวาคม 2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา "ความท้าทายของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่" ครั้งที่ 30 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ วันที่ 2-4 ธันวาคม 2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและวิทยานิพนธ์ " ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 วันที่ 26 พฤศจิกายน 56
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 31  
 ชื่อเรื่อง: ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 28 คน ที่ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 14  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอเมืองมหาสารคาม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 ผู้แต่ง: -
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ ทำกระทงเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดงานลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯจัดประชุมใหญ่ ผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 9  
 ชื่อเรื่อง: บรรณารักษ์ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าดูงาน ณ สำนักวิทยบริการ ด้านการจัดให้บริการและการจัดระบบ ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 85  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์สารสนเทศอาเซียน จัดกิจกรรม “อาเซียนสัญจร Mobile Unit” ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ณ.โรงเรียนบ้านหนองคู ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 35  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วม "วันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ (QA_KM Day)" ณ.ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 17  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการห้องสมุดกฏหมายสู่ชุมชน (ห้องสมุดกฏหมายทองใบ ทองเปาด์ แหล่งเรียนรู้กฏหมายเพื่อปวงชน) ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฏร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 52  
 ชื่อเรื่อง: คณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 165 คน ศึกษาดูงานศูนย์สารสนเทศอาเซียน และหอเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 4 กันยายน 2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 83  
 ชื่อเรื่อง: คณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 158 คน ศึกษาดูงานศูนย์สารสนเทศอาเซียน และหอเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวต้อนรับโดย นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ วันที่ 29 สิงหาคม 2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 80  
 ชื่อเรื่อง: คณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 148 คน ศึกษาดูงานศูนย์สารสนเทศอาเซียน และหอเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวต้อนรับโดย ผศ.นวรัตน์ เดชพิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการห้องสมุด วันที่ 27 สิงหาคม 2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 48  
 ชื่อเรื่อง: สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองสรวง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเยี่ยมศูนย์สารสนเทศอาเซียนและหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 99  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการจัดโครงการห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณสำนักวิทยบริการฯเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในวันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ.2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 105  
 ชื่อเรื่อง: นักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศอาเซียนและหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 29  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมการรู้สารสนเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อแนะนำการใช้บริการ และส่งเสริมการเข้าถึงสื่อสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อใช้ประกอบการเรียนและการศึกษาค้นคว้าในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 49  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการ 3 ท่านคืออาจารย์พวงผกา คุณาสิทธิ์ อาจารย์ ดร.อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร และคุณรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 23  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายหนังสือ (Book Fair 2013) ขึ้น มีการออกร้านหนังสือของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ สามารถเลือกชมหนังสือและสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 18- 20 กรกฏาคม 2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 42  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเวียดนาม จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และศูนย์สารสนเทศอาเซียน วันที่ 18 กรกฏาคม 2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 40  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์สารสนเทศอาเซียน จัดกิจกรรม “อาเซียนสัญจร Mobile Unit” ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ในงานเปิด กศน. ต.หนองโน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 72  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์สารสนเทศอาเซียน จัดกิจกรรม “อาเซียนสัญจร Mobile Unit” ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมหาสารคาม และกศน. ตำบลภูดิน ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ.วัดบ้านภูดิน ม.5 ต.ภูดิน ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 47  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมแนะนำการรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษา สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน จำนวน 30 คน วันที่ 19 มิถุนายน 2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมแนะนำการรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง หลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 หมู่ 6,8 จำนวน 62 คน วันที่ 13 มิถุนายน 2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 22  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์สารสนเทศอาเซียน จัดกิจกรรม “อาเซียนสัญจร Mobile Unit” ณ โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 66  
 ชื่อเรื่อง: ประชุมใหญ่ผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 1/2556 และกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 4
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 19  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์สารสนเทศอาเซียน จัดกิจกรรม “อาเซียนสัญจร Mobile Unit” ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนบ้านหัวขัว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 39  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมบริการเชิงรุก แนะนำบริการต่าง ๆในการประชุมประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 28 พฤษภาคม 2556
 ผู้แต่ง: มาหวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 12  
 ชื่อเรื่อง: การรับฟังและเสนอแนะการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ โดย ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 4
 ผู้แต่ง: มาหวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 15  
 ชื่อเรื่อง: คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานด้านการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ วันที่ 24 เมษายน 2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 25  
 ชื่อเรื่อง: การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ วันที่ 22-24 เมษายน 2556
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 76  
 ชื่อเรื่อง: คณะฝึกอบรมการจัดทำค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการฯ วันที่ 4 มีนาคม 2556
 ผู้แต่ง: มาหวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 19  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯจัดนิทรรศการอาเซียนและจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2556 ในงานกาชาด
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 58  
 ชื่อเรื่อง: กิจกรรม ARCM BIG THANK YOU สลิปมีรางวัล ณ บริเวณด้านหน้าสำนักวิทยบริการฯ วันที่ 4 มกราคม 2556
 ผู้แต่ง: มาหวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 19  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในงานมีการร่วมสนุกของผู้บริหารและบุคลากร มีการจับฉลากแจกของรางวัล และรับประทานอาหารร่วมกัน วันที่ 26 ธันวาคม 55
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 48  
 ชื่อเรื่อง: คณะผู้บริหารจาก Indiana State University และผู้บริหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯและพบปะ ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 13  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการจัดโครงการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 4 ธันวาคม 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 43  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีให้บริการ ณ ห้องอบรม ชั้น 4 เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2555
 ผู้แต่ง: -
ทั้งหมด 14  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชา Joint Degree Program ชั้นปีที่ 1 จำนวน 22 คน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 9  
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/ 2555 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ Microsoft Excel เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ ณ ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 เมื่อวันจันทร์-อังคาร ที่ 15 – 16 ตุลาคม 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 11  
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหาร และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศึกษาดูงานหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย และศูนย์สารสนเทศอาเซียน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 10  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์สารสนเทศอาเซียน สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 11 คน วันที่ 24 กันยายน 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 23  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการจดหมายเหตุ "การเสวนาถ่ายทอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ" จากวันวานถึงวันเกษียณ ณ ห้องประชุมชั้น 6 วันที่ 20 กันยายน 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 23  
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ไปทัศนศึกษา และศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยต้าลี่ คุณหมิง ลีเจียง แชงกรีล่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 25  
 ชื่อเรื่อง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ บุตรศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 อบรมการใช้ฐานข้อมูลและแนะนำการใช้บริการห้องสมุด (Information Literacy) จำนวน 25 คน วันที่ 12 กันยายน 2555
 ผู้แต่ง: -
ทั้งหมด 22  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ร่วมกับ กศน. ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ.วัดบ้านหมี่ ตำบลเขวา อำเภอเมือง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 15  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษา สาขาภาษาจีน ชั้นปีที่ 1 จำนวน 41 คน วันที่ 17สิงหาคม 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 9  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 16 สิงหาคม 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 15  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษา สาขาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 50 คน วันที่ 9สิงหาคม 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษา สาขาวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 30 คน วันที่ 8 สิงหาคม 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสำนักวิทยบริการฯ จัดประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "ความงามมหาวิทยาลัยในใจฉัน" เพื่อนำภาพถ่ายที่ได้ไปจัดทำเป็นภาพประกอบหนังสือทำเนียบบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 30 กรกฏาคม 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 16  
 ชื่อเรื่อง: คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันตรวจเยี่ยม สำนักวิทยบริการฯ วันที่ 30 กรกฏาคม 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมและพบปะ ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 29  
 ชื่อเรื่อง: คณะครูโรงเรียนอนุบาลสกุลรัตน์ นำนักเรียนของโรงเรียน เข้าชมหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จำนวน 70 คน วันที่ 26 กรกฎาคม 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 17  
 ชื่อเรื่อง: อาจารย์ไพศาล เอกะกุล พร้อมนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศอาเซียน ชั้น5 เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 1 จำนวน 29 คน วันที่ 23 กรกฏาคม 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 18  
 ชื่อเรื่อง: ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง และผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมอธิการบดีและอาจารย์จาก University of the Philippines Los Banos เยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 วันที่ 2 กรกฏาคม 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 19  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2554 วันที่ 28 มิถุนายน 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 24  
 ชื่อเรื่อง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและชุมชน นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาโฆษณา เยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ วันที่ 26 มิถุนายน 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการเชิงรุก โดการจัดกิจกรรม Roadshow เพื่อส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ในการประชุมคณาจารย์-ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2555 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 34 ชั้น 1
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 16  
 ชื่อเรื่อง: คุณสุวรรณี คำมั่น เลขาธิการฯสศช.และเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมผู้บริหาร มรม.เข้าเยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ศูนย์สารสนเทศอาเซียน วันที่ 21 มิถุนายน 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหาร สพฐ.เขต3 ศึกษาดูงานศูนย์สารสนเทศอาเซียน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันก้าวสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 18 มิถุนายน 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด 45  
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรม ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทั้งหมด 39  
 ชื่อเรื่อง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการห้องสมุดเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 3-5 เมษายน พ.ศ.2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด 33  
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม พ.ศ.2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการฯมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการบริการสิ่งพิมพ์ งานเทคนิค งานประกันคุณภาพ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเข้าเยี่ยมนิทรรศการถาวร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด 19  
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟิลิปินส์ ศึกษาดูงานหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด 10  
 ชื่อเรื่อง: คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ศึกษาดูงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศึกษาดูงาน (นิด้า) เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ.2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด 14  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ “เรียงร้อย ถ้อยคำรัก” และการแสดงดนตรีในสวน “ดนตรีแห่งรัก” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด 43  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดงาน Book Fair เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯจัดพิธีเปิดโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU Press) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดพิธีเปิดศูนย์สารสนเทศอาเซียน ชั้น 5 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ชื่อเรื่อง: ประชุมคณะกรรมการศูนย์สารสนเทศอาเซียน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด 17  
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณภายในและภายนอก สำนักวิทยบริการฯ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด 67  
 ชื่อเรื่อง: ศึกษาดูงานโรงพิมพ์ ณ ประทศสิงคโปร์
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด 16  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ "สอยดาวมหาสนุก" เนื่องในวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด 66  
 ชื่อเรื่อง: ศูนย์สารสนเทศอาเซียน ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด 46  
 ชื่อเรื่อง: ผลงานที่เข้าร่วม "โครงการประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม"
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด 17  
 ชื่อเรื่อง: "คณะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและครูบรรณารักษ์ สังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมฟังบรรยายและเข้าจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาเซียนประจำโรงเรียน "เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด 26  
 ชื่อเรื่อง: นักศึกษาเวียดนาม เข้าเยี่ยมสำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด 72  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดูแลระบบห้องสมุด จาก บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมกิจกรรม "วันการจัดการความรู้สู่วันคุณภาพ" ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วันที่ 16 กันยายน 25454
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด 45  
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหาร บุคลากร สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุม "การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน" วันที่ 19 กันยายน 54 ณ ห้องประชุม ชั้น 1
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด 25  
 ชื่อเรื่อง: ภาพเก่าเมืองมหาสารคาม วันที่ 24 มิถุนายน 2554
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด 28  
 ชื่อเรื่อง: แนะนำห้องสมุดน้องใหม่ 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 22 มิถุนายน 2554
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด 31  
 ชื่อเรื่อง: กิจกรรมรับน้อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ วันที่ 10 กรกฏาคม 2554
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด 15  
 ชื่อเรื่อง: ประชุมฝ่ายวิทยพัฒนา (โรงพิมพ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการฯ
ทั้งหมด 23  
 ชื่อเรื่อง: พิธีไหว้ครูภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 23 มิถุนายน 54
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการฯ
ทั้งหมด 25  
 ชื่อเรื่อง: นักศึกษาใหม่ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด วันที่ 22 มิถุนายน 54
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการฯ
ทั้งหมด 31  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ มอบ ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 5 ชุด ณ ชั้น 4 วันที่ 24 มิถุนายน 54
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการฯ
ทั้งหมด 12  
 ชื่อเรื่อง: คณาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 54
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการฯ
ทั้งหมด 87  
 ชื่อเรื่อง: ประชุมคณะกรรมการ AAR ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 54
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการฯ
ทั้งหมด 22  
 ชื่อเรื่อง: การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ห้องประชุม ชั้น 4 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 54
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สำนักวิทยบริการฯ
ทั้งหมด 52  
 ชื่อเรื่อง: นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะ เข้าเยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
 ผู้แต่ง: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี่สารสนเทศ
ทั้งหมด 10  
 ชื่อเรื่อง: บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการฯ มรม. 24 ธ.ค. 2553
 ผู้แต่ง: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี่สารสนเทศ
ทั้งหมด 34  
 ชื่อเรื่อง: บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร วันที่ 10-12 พ.ย. 2553
 ผู้แต่ง: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี่สารสนเทศ
ทั้งหมด 64  
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดงานประกันคุณภาพ ในงาน การจัดการความรู้สู่วันคุณภาพ
 ผู้แต่ง: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี่สารสนเทศ
ทั้งหมด 34  
 ชื่อเรื่อง: คณะผู้บริหารเดินทางไปอบรมผู้บริหารและศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน
 ผู้แต่ง: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี่สารสนเทศ
ทั้งหมด 46  
 ชื่อเรื่อง: ภาพบรรยากาศอบรม การจัดการห้องสมุดโรงเรียนยุคใหม่ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 วันที่ 27-28 ธค. 2553 ณ สำนักวิทยบริการฯ มรม.
 ผู้แต่ง: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี่สารสนเทศ
ทั้งหมด 36  
 ชื่อเรื่อง: บรรยากาศการอบรม ครบเครื่องเรื่องลงทุนฉบับผู้ลงทุนมือใหม่ วันที7 มกราคม 2554 ณ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ผู้แต่ง: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี่สารสนเทศ
ทั้งหมด 35  
 ชื่อเรื่อง: ภาพบรรยากาศงานวัน สุนทรียแห่งนาฏดนตรี กวีรัก วาทกรรมแห่งความรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
 ผู้แต่ง: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด 77  
 ชื่อเรื่อง: ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลกร ของสำนักวิทยบริการฯ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี
 ผู้แต่ง: -
ทั้งหมด 42  
 ชื่อเรื่อง: ภาพกิจกรรม เรื่องระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับโรงเรียน , การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม OpenBiblio รุ่นที่ 3
 ผู้แต่ง: -
ทั้งหมด 125  
 ชื่อเรื่อง: Lenka - Trouble Is A Friend
 ผู้แต่ง: -
 ชื่อเรื่อง: Katy Perry - Thinking of You
 ผู้แต่ง: -

Feed : รายการที่น่าสนใจ
อัพเดทใหม่
 ชื่อเรื่อง: ไม่ได้ระบุชื่อเรื่อง  ผู้แต่ง: -
 ชื่อเรื่อง: สำนักวิทยบริการฯ จัดทำโครงการทบทวนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีท่าน ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560  ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมัครดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลันราชภัฏมหาสารคาม ในนามหน่วยงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม2559  ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทบทวนตัวบ่งชี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ที่ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เพื่อประกาศความจงรักภักดีและแสดงความรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปี 89 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร ออกโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่" ณ วัดบ้านโโนนเดื่อ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับ Mr. Kunijiro Tahiku ตัวแทนหัวหน้าโบสถ์ใหญ่ศาสนาเทนริเคียว ประเทศญี่ปุ่น และคณะ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถาวรหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธํนวาคม 2550 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมประชุมทีมงาน เพื่อพัฒนาห้องสมุดสู่ห้องสมุดอาคารหลังใหม่ 3 ชั้น ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผอ. ประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ รับเกียรติบัตร การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ในการประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 จาก รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผอ.ประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบรรณารักษ์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถาวรหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ออกบริการเชิงรุก เช่น บริการทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ ณ คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมทำบุญโรงทาน บุญกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2559 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร15 ชั้น) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2559  ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผอ.ประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ และบุคลากร เข้ารับฟังรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประเมินผลการฝึกฯ ของนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559  ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ชื่อเรื่อง: ผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ออกบริการเชิงรุก เช่น บริการทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559  ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Feed : รายการทั้งหมด
รายการที่ได้คะแนนโหวทมากที่สุด

Feed : รายการที่ได้คะแนนสูงสุด
เมนูหลัก
หน้าหลัก
แสดงทั้งหมด
เลือกดูตามหมวดหมู่
เพลงและไฟล์เสียง
-
คลิปและภาพยนต์
มิวสิกวีดิโอ
(2 รายการ)
ท่องเที่ยวทั่วไทย
-
สนใจขอใช้โปรแกรม UMedia ติดต่อได้ที่ www.ulibm.net
รายการสุ่ม